Riktlinjer för hantering av personuppgifter

SnusExpress.se förstår att din integritet är viktig för dig. Vi har åtagit oss att respektera din integritet och skydda dina personuppgifter. SnusExpress.se tillämpar det rådande regelverket gällande behandling av personuppgifter och strävar kontinuerligt efter att ge dig optimalt integritetsskydd. Vi följer i synnerhet de lagstadgade kraven i förordningen till den federala lagen om dataskydd (VDSG), telelagen (FMG) samt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga bestämmelser i den europeiska dataskyddslagen.

Denna dataskyddsriktlinje är avsedd att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, till exempel när du skapar ett konto eller köper produkter från webbplatsen www.SnusExpress.se.

Personuppgiftsansvarig

SnusExpress.se, MakeWebo AB, 53102 Lidköping, Sverige driver webbplatsen. Följaktligen är SnusExpress.se personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Säkerhet

Vi har implementerat allmänt accepterade standarder för teknisk och operativ säkerhet för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Endast auktoriserad personal på SnusExpress.se och tredjepartsleverantörer får tillgång till personuppgifter, och dessa anställda och tjänsteleverantörer är skyldiga att behandla informationen konfidentiellt. Trots dessa försiktighetsåtgärder kan vi dock inte garantera att obehöriga personer inte får tillgång till dina personuppgifter.

Samtycke och ändringar av riktlinjerna för dataskydd

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsriktlinje och på andra ställen på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna riktlinje för dataskydd från gång till gång. Vi kommer att uppmärksamma dig, ifall sådana ändringar sker, genom att uppdatera denna riktlinje för dataskydd. Om vi gör väsentliga ändringar i denna riktlinje för dataskydd som ökar våra rättigheter att använda personuppgifter som vi tidigare har samlat in om dig, kommer vi att inhämta ditt samtycke antingen genom ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress eller genom att på ett tydligt sätt lägga ut information om ändringarna på våra webbplatser.

Användning av personlig data

Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig - till exempel för att skapa ett konto och behandla, spara, uppdatera och leverera dina beställningar. Dina uppgifter kommer också att lagras för informations- och marknadsföringssyften. Detta innebär att vi, med respekt för våra kommersiella intressen, kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika informations- och marknadsföringskanaler. Nedan hittar du information om varje kategori av berörda personuppgifter samt syftet och den rättsliga grunden för vår behandling.

Information du personligen angivit

För kunden
När du beställer en produkt från våran webbshop ber vi dig att lämna följande information om dig själv:

 • Förnamn*
 • Efternamn*
 • Gatuadress*
 • c/o
 • Postnummer*
 • Ort*
 • Land
 • E-postadress*
 • Telefonnummer*
 • Betalinformation*

De fält som är markerade med en * är obligatoriska.

Vi behöver denna information, främst, för att kunna behandla (spara, uppdatera och leverera) dina beställningar och administrera eventuella returer. Om du inte tillhandahåller ovanstående information kommer vi inte kunna behandla dina beställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter för dessa ändamål är fullgörandet av ett avtal (beställnings- och köpeavtal; se artikel 6.1 b i GDPR) samt vårt legitima intresse av att kunna administrera eventuella returer (se artikel 6.1 f i GDPR).

Vi ber dig dessutom att ange ditt födelsedatum när du går in på webbplatsen för första gången. Vi behöver denna information för att kunna verifiera din ålder. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vår rättsliga skyldighet att följa åldersgränserna för försäljning av tobaks- och nikotinprodukter.

Dessutom behandlar vi dina beställningar och betalningsuppgifter på grundval av våra lagstadgade bokföringsskyldigheter.

Slutligen upprätthåller och behandlar vi din beställningshistorik, dvs. information om vilka artiklar du beställt, t.ex. antal artiklar, datum för beställning och artikelpris. Vi behåller sådana uppgifter för att kunna ge dig tjänster efter beställningen och för att kunna hantera eventuella klagomål. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla bästa möjliga service, att bidra till en säker användning av våra varor och att skydda våra rättigheter i samband med eventuella klagomål (se artikel 6.1 lit. f GDPR). Vi behandlar dessutom ovanstående uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i samband med produktsäkerhetskrav, i tillämpliga fall.

För Kontoinhavare
När du skapar ett konto på webbplatsen ber vi dig att lämna följande information om dig själv:

 • Förnamn*
 • Efternamn*
 • Telefonnummer
 • E-postadress*
 • Lösenord*
 • Lösenordsbekräftelse*

De fält som är markerade med en * är obligatoriska fält.

Vi behöver denna information för att skapa och administrera konton. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att administrera ditt konto (artikel 6.1 f i GDPR). Du kan när som helst avvisa denna databehandling. Vi kan då dock inte längre administrera ditt konto och kommer att stänga kontot.

För dig som kontaktar kundtjänst
När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi eventuellt in följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress (om du kontaktade oss via e-post på info@SnusExpress.se)
 • IP-adress (om du använder vår livechatt)
 • Telefonnummer och adress
 • Innehållet i din förfrågan

Vi behandlar denna information för att hantera kundservicefrågor. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att hantera kundtjänst (se artikel 6.1 f i GDPR) och att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. krav på produktsäkerhet.

För att kunna erbjuda bättre tjänster behandlas din IP-adress när du använder chattfunktionen. SnusExpress.se använder SnapEngage Live Chat för att tillhandahålla kundtjänst och livechattfunktioner. SnapEngage Live Chat tillhandahålls av SnapEngage, LLC, 1722 14th St., Suite 220, Boulder, CO 80302, USA. Uppgifterna lagras i EU. SnapEngage använder cookies för att se till att kundtjänsten kan se besökarnas rörelser på webbplatsen och ge support mellan sessioner. För dessa ändamål åberopar vi vårt legitima intresse av att kontinuerligt förbättra våra tjänster (artikel 6.1 f i GDPR).

Besökare på webbplatsen
När du besöker webbplatsen samlar SnusExpress.se in följande information (se även SnusExpress.se:s information om cookies och andra spårningstekniker). Observera att vissa andra företag än SnusExpress.se också samlar in din IP-adress när du besöker Webbplatsen, i samband med användningen av tredjepartscookies. Hur detta sker och hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i SnusExpress.se:s information om cookies.

 • Enhetsinformation: din MAC- eller IP-adress och inställningar på den enhet du använder för att få tillgång till våra tjänster, din dators operativsystem och den webbläsare som används (typ, version och språk).
 • Namnet på ägaren av IP-adressområdet (vanligtvis din internetleverantör).
 • Datum och tid för åtkomst, namn och URL för de hämtade uppgifterna.
 • Den webbplats från vilken vår domän besöktes (hänvisnings-URL).
 • Det överföringsprotokoll som använts (t.ex. HTTP/1.1).
 • Inloggningsinformation: när och hur länge du använder våra tjänster, sökord som du anger när du använder våra tjänster och all information som lagras i de cookies som vi installerar på din enhet.
 • Platsinformation: GPS-signalen från din enhet eller information om närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster som kan skickas till oss när du använder våra tjänster.

Vi använder din IP-adress för att dirigera dig till ditt lands webbplats, för att förhindra överträdelser, incidenter och annat missbruk av våra tjänster på webbplatsen, för att föra statistik över besökare på webbplatsen och för att uppdatera och förbättra webbplatsen. Den kan också användas för identifiering i straffrättsliga förfaranden och i samband med civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden mot den berörda personen, om det är nödvändigt och önskvärt.

Vi behandlar ovanstående uppgifter vidare för att möjliggöra användningen av vår webbplats (upprätta en anslutning), säkerställa systemets säkerhet och stabilitet på lång sikt och optimera vårt internetutbud samt för interna statistiska ändamål.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att säkerställa systemets säkerhet och stabilitet på lång sikt, förhindra missbruk och ha en väl fungerande webbplats (se artikel 6.1 f i GDPR).

Mottagare av uppgifter och överföring av uppgifter

SnusExpress.se kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners, till exempel när de tillhandahåller IT- och betaltjänster, i den utsträckning som krävs för att använda webbplatsen och fullgöra kontraktet, nämligen för att behandla dina beställningar, underlätta leveransen av dina beställningar, behandla dina betalningar, tillhandahålla våra tjänster och för att analysera dina användar-, beställnings- och betalningsmönster. Tredje parts användning av de utlämnade uppgifterna är strikt begränsad till de nämnda ändamålen. Dessa mottagare behandlar endast dina personliga uppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

SnusExpress.se kan också dela dina personuppgifter med andra företag som inte behandlar dina personuppgifter på uppdrag av SnusExpress.se, utan snarare under egen kontroll och i eget intresse, till exempel företag som tillhandahåller frakt- och betaltjänster. Vi delar endast dina uppgifter med dessa företag för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. När dina personuppgifter delas med dessa företag, som är oberoende registeransvariga, behandlas dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa företags riktlinjer för dataskydd.

SnusExpress.se kan också dela dina personuppgifter med statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brottslig verksamhet.

Vi har rätt att vidarebefordra dina personuppgifter till tredjepartsföretag utomlands och i synnerhet till andra företag inom SnusExpress.se-koncernen, i den mån det är nödvändigt i samband med de syften som beskrivs ovan. Dessa tredjepartsföretag är skyldiga att respektera användarnas integritet i samma utsträckning som vi.

Lagring av uppgifter

När du har skapat ett konto på webbplatsen lagras dina personuppgifter tills ditt konto avaktiveras. I övrigt lagrar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna samlades in. Se mer information under varje syfte ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under en längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. skyldigheter att behålla juridiska uppgifter, eller för att vi ska kunna fastställa, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har bl. a. följande rättigheter:

Rätt till tillgång till/utdrag ur registret. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. På din begäran kommer vi att ge dig skriftlig information om vår behandling av dina personuppgifter, utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt - vilket bestäms av SnusExpress.se - har du också rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och som är baserade på fullgörandet av ett avtal.

Rättelse av felaktig information. Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Om du har ett konto kan du också korrigera viss information genom att logga in.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter på vissa villkor, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi samlade in uppgifterna, om du invänder mot en vägning av berättigade intressen som vi har genomfört och stöd för vårt berättigade intresse saknas, om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall måste vi behålla dina personuppgifter trots din begäran, på grund av rättsliga krav såsom bokförings- och skattelagstiftning, eller till exempel om vi behöver behålla vissa uppgifter för att fastställa, driva igenom eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du till exempel hävdar att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära en begränsning av behandlingen under en tidsperiod som ger oss möjlighet att kontrollera om dina personuppgifter är korrekta.

Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att på vissa villkor invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på de rättsliga grunderna för vårt legitima intresse. Vi kan dock fortsätta att behandla dina uppgifter trots din invändning mot behandlingen om vi har tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina integritetsintressen.

Cookies och andra spårningstekniker

 

Information om cookies och andra spårningstekniker

Denna information om cookies och andra spårningstekniker gäller besökare på vår webbplats www.SnusExpress.se.

Den kompletterar dataskyddsriktlinjerna som visas ovan och förklarar vad cookies är, hur vi använder cookies, vilka val du har när det gäller cookies och var du kan hitta mer information om cookies.

Genom att fortsätta surfa eller använda vår webbplats godkänner du att vi kan lagra och få tillgång till cookies och annan spårningsteknik enligt beskrivningen i denna information.

Cookies och andra spårningstekniker

En cookie är en liten textfil som kan lagras på och nås från din enhet när du besöker vår webbplats, i den mån du godkänner det. De andra spårningsteknikerna fungerar på samma sätt som cookies och placerar små datafiler på dina enheter eller övervakar din aktivitet på webbplatsen för att vi ska kunna samla in information om hur du använder vår webbplats. Detta gör det möjligt för vår webbplats att känna igen din enhet från andra användare av webbplatsen. Informationen nedan om cookies gäller även för dessa andra spårningstekniker.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

SnusExpress.se använder cookies och andra spårningstekniker för att identifiera dig och dina intressen, komma ihåg dina preferenser och spåra din användning av vår webbplats. Vi använder också cookies och annan spårningsteknik för att kontrollera åtkomsten till visst innehåll på vår webbplats, skydda webbplatsen och för att behandla alla förfrågningar som du gör till oss.

För att administrera vår webbplats och i forskningssyfte har NicoBags,fi också avtalat med tredjepartsleverantörer för att spåra och analysera statistisk användnings- och volyminformation från våra webbplatsanvändare. Dessa tredjepartstjänsteleverantörer använder beständiga cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på vår webbplats och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatsen.

Vår rättsliga grund för användningen av dessa Cookies är vårt legitima intresse i samband med de ovan nämnda syftena (se art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Du kommer senare att informeras om hur du kan undvika den ovan nämnda databehandlingen.

Vilka cookies används på denna webbplats?

Vår webbplats använder två typer av cookies: permanenta cookies och sessionscookies. Beständiga cookies lagras på din enhet under en längre tid efter att webbläsaren stängts och används till exempel för att logga de val du gjort vid tidigare besök. Sessionscookies lagras tillfälligt i din webbläsare, till exempel för att komma ihåg vilket språk du valde. De raderas automatiskt när din webbläsare stängs.

Det finns också tredjepartscookies, vilket innebär att cookies inte kommer från oss utan från någon annan. Cookies från tredje part används ofta för webbstatistik, till exempel Google Analytics, men även för marknadsföringsändamål.

Cookies från tredje part

I vissa fall använder SnusExpress.se tredjepartscookies från betrodda tredje parter. I följande avsnitt kommer vi att ge dig mer detaljerad information om denna typ av cookies.

Vår rättsliga grund för att använda denna typ av cookies (och respektive tjänster) är vårt legitima intresse av att förbättra våra tjänster och produkter, webbplatsens statistik och att ge användarna personlig information (se artikel 6.1 f i GDPR). Du kan när som helst motsätta dig databehandlingen med hjälp av Cookies. Nedan hittar du information om hur du kan välja bort/avaktivera Cookies.

Användning av Google Analytics (tredjepartscookie)

SnusExpress.se använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Den information som genereras om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra uppgifter från Google.

Denna information används för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen i syfte att göra marknadsundersökningar och anpassa webbplatsen. denna information vidarebefordras också till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part har fått i uppdrag att behandla dessa uppgifter. Enligt villkoren från Google Inc. kommer IP-adressen under inga omständigheter att användas i samband med andra uppgifter om användaren.

Användarna kan förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som rör användarens användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt via följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Användning av Google Tag Manager (tredjepartscookie)

SnusExpress.se använder också Google Tag Manager för att hantera cookies och pixlar för spårningsverktyg och andra verktyg. Själva Tag Manager-verktyget är en cookiefri domän och samlar inte in några personuppgifter. Istället utlöser verktyget andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Om du har utfört en avaktivering på domän- eller cookienivå förblir detta kvar för alla spårningstaggar som implementeras med hjälp av Google Tag Manager. Du kan när som helst förhindra inställningen av den här cookien (se Hur stänger jag av cookies?).

Användning av SnapEngage (tredjepartscookie)

SnusExpress använder SnapEngage Live Chat för att erbjuda kundsupport och livechattfunktioner. SnapEngage Live Chat tillhandahålls av Snapengage LLC, 1722 14th St., Suite 220, Boulder, CO 80302, USA. SnapEngage använder cookies för att möjliggöra kundservice, för att se användarnas rörelsemönster på webbplatsen och för att ge support mellan sessioner. Detta innebär att när en besökare använder till exempel livechatt kan SnapEngage komma ihåg besökaren mellan sessioner genom att lagra den personliga information som besökaren har lämnat. SnapEngage använder också cookies för att förbättra sin egen tjänst.

Denna cookie samlar in följande uppgifter: Anonyma uppgifter (webbläsarinformation, cookieuppgifter, datum/tid, hårdvaru-/mjukvarutyp, internetleverantör, sidvisningar) och pseudonyma uppgifter (IP-adress (EU PII), klickdata).

Användning av DoubleClick (tredjepartscookie)

Den här webbplatsen använder DoubleClick by Google, en tjänst som tillhandahålls av Google, för att tillhandahålla annonser som är baserade på användningen av tidigare besökta webbplatser. Google använder en så kallad DoubleClick-cookie som gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Den information som cookien genererar om besöket på dessa webbplatser (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google kommer att använda den ovan nämnda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och annonser för webbplatsens operatör och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Google kan vid behov vidarebefordra sådan information till tredje part, om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar sådan information på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har.

Du kan när som helst avvisa re-targeting genom att avinstallera respektive cookies i menyn i din webbläsare.

Användning av Meta Platforms Ireland Limited (tredjepartscookie)

SnusExpress.se använder Meta Platforms Ireland Limited som mottagare för marknadsförening online. För att kunna visa fler relevanta annonser tar Meta Platforms Ireland Limited emot och använder data om din aktivitet på webbplatsen. Du kan se dina annonsinställningar, samt uppdatera dem här: https://www.facebook.com/help/568137493302217

För mer information om Meta Platforms Ireland Limiteds databehandlingspolicy, klicka här: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vägra eller återkalla samtycke till användningen av Cookies

Om du inte vill att cookies ska placeras på din enhet kan du justera inställningen i din webbläsare så att du inte vill att alla eller vissa cookies ska placeras och så att du får en varning när en cookie placeras på din enhet.

På följande sidor hittar du förklaringar om hur du konfigurerar behandlingen av Cookies i de vanligaste webbläsarna:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome for Desktop
 • Google Chrome for Mobile
 •  Apple Safari for Desktop

 • Apple Safari for Mobile

Om du blockerar eller begränsar cookies på webbplatsen är det möjligt att du inte kan använda alla tjänster och funktioner på webbplatsen.

Ändringar av denna information om Cookies och andra spårningstekniker

Vi kan komma att ändra denna information om cookies och andra spårningstekniker från tid till annan. Alla ändringar som vi gör kommer omedelbart att publiceras på denna webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill lämna in en begäran om ett utdrag ur registret, dataportabilitet, korrigering eller radering, vänligen kontakta oss på följande address

SnusExpress (MaKe WeBo)
Box 2180
53102 Lidköping
Sweden

info@SnusExpress.se

Om du har ett klagomål om SnusExpress.se:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in sådana klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Länkar till andra webbplatser

SnusExpress.se kan tillhandahålla länkar till webbplatser eller information från tredje part som en tjänst för våra användare. Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen. Sådana länkar utgör eller innebär inte att SnusExpress.se godkänner, sponsrar eller rekommenderar tredje part, tredje parts webbplats eller den information som finns där, och SnusExpress.se ska inte vara ansvarig för din användning av dessa. Sådan användning ska omfattas av de användarvillkor och sekretesspolicyer som gäller för dessa webbplatser.

Senaste uppdatering av denna riktlinje för dataskydd: 16 december 2020 (version 2.0).